Patí Hockey Club Sant Cugat FEM vs Club Patin Las Rozas FEM

Patí Hockey Club Sant Cugat vs Club Pati Voltregà

Patí Hockey Club Sant Cugat FEM vs Club Patín Fraga FEM

Patí Hockey Club Sant Cugat vs CP Vilafranca

Patí Hockey Club Sant Cugat vs Igualada Hockey Club

Patí Hockey Club Sant Cugat FEM vs Club Pati Voltregà FEM

Patí Hockey Club Sant Cugat FEM vs Telecable Hockey Club FEM

Patí Hockey Club Sant Cugat vs Clube Patin Alcodiam Salesianos

Patí Hockey Club Sant Cugat FEM vs Club Hockey Mataró FEM

Patí Hockey Club Sant Cugat vs Hockey Club Liceo